Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-027 Kraków, ul. Św. Tomasza 43
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna w Krakowie
  ul. Św. Tomasza 43 43
  31-027 Kraków, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie : 1. Zestaw komputera stacjonarnego nr 1 - 5 szt., 2. Zestaw komputera stacjonarnego nr 2 - 3 szt., 3. Zestaw komputera stacjonarnego nr 3 - 1 szt., 4. Komputer przenośny notebook nr 1 - 3 szt., 5. Komputer przenośny notebook nr 2 - 1 szt., 6. Komputer przenośny notebook nr 3 - 1 szt., 7. Serwer - 1 szt., 8. Oprogramowanie biurowe typu Office - 14 szt., 9. Monochromatyczna drukarka laserowa A4 - 1 szt., 10. Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie stosuje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach