Przetargi.pl
Badanie satysfakcji klienta w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4227110 , fax. 12 4229785
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4227110, fax. 12 4229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie satysfakcji klienta w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest badanie satysfakcji klienta w Małopolsce. Głównym celem badawczym jest ocena jakości obsługi klientów powiatowych urzędów pracy (PUP). Badanie będzie obejmować osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP oraz pracodawców korzystających z usług PUP z Małopolski. Badanie będzie realizowane w sposób odmienny dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (BSK_OBiPP) oraz pracodawców (BSK_P). Badaniem zostaną objęci klienci powiatowych urzędów pracy; tj. osoby bezrobotne i poszukujące pracy (BSK_OBiPP) oraz pracodawcy korzystający z usług PUP (BSK_P). Dodatkowo, w trakcie realizacji badania będą zbierane dane kontaktowe od respondentów (w ramach formularza danych kontaktowych stanowiącego załącznik nr 4 do umowy). Dane te posłużą do realizacji badania CATI na respondentach badań BSK_OBiPP oraz BSK_P celem weryfikacji jakości pracy ankieterów. Badanie będzie miało charakter ilościowy. Zaplanowano zebranie 11 000 efektywnych obserwacji dla badania BSK_OBiPP oraz 1 000 efektywnych obserwacji dla badania BSK_P zrealizowanych techniką wywiadów osobistych. Ponadto, w ramach kontroli zostanie przeprowadzonych 1 500 wywiadów CATI. Wyniki z przeprowadzonych wywiadów osobistych oraz przeprowadzonych wywiadów CATI zostaną zebrane w osobnych bazach danych (odrębne dla: BSK_OBiPP, BSK_P oraz CATI). Strukturę baz danych z badań BSK_OBiPP, BSK_P zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Pytania otwarte będą zakodowane przez Wykonawcę w oparciu o klucz kodowy dostarczony przez Zamawiającego. Interpretacja uzyskanych wyników zostanie dokonana przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Obszary ryzyka
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wup-krakow.pl/o-wup/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-postepowaniach
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach