Przetargi.pl
Skanowanie, kalibracja i archiwizacja map państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolbromiu

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6442304 , fax. 032 6442288
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
  ul. Krakowska 1 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 032 6442304, fax. 032 6442288
  REGON: 00052691400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skanowanie, kalibracja i archiwizacja map państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolbromiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skanowania, kalibracji i archiwizacji map państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zamówienie obejmuje następujące prace: porządkowanie i ewidencję map w zasobie, skanowanie i kalibrację map oraz ich zabezpieczenie. Mapy przeznaczone do skanowania i kalibracji obejmują swoim zasięgiem teren miasta i gminy Wolbrom. Ilość map zasadniczych szacuje się na około 220 pierworysów (w tym około 160 to plansze aluminiowe) formatu A1 oraz 315 nakładek na te pierworysy. Mapy ewidencyjne to 220 pierworysów (w tym 87 to plansze aluminiowe) oraz 240 nakładek na te pierworysy. Poza tym zamówienie obejmuje inne mapy w ilości około 470 szt. (w tym około 200 plansz aluminiowych). Są to mapy tworzące kolejne pokrycie terenu lub opracowania jednostkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799991004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolbrom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach