Przetargi.pl
Dostawa sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2610709 , fax. 108 2610708
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  ul. Kokoszków 71 71
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2610709, fax. 108 2610708
  REGON: 49272240400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dostawę należy wykonać do obiektów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zlokalizowanych w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków 71, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie sprzętu w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamówienie składa się z 2 części. Część 1: Fantom - głowa dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej - 1 szt. Część 2: Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci - 1 zestaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391620005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach