Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z silnikiem diesla o pojemności 1,5 -1,8 l; mocy co najmniej 100KM do siedziby Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy w Urszulinie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5713071 , fax. 82 5713003
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poleski Park Narodowy w Urszulinie
  ul. Lubelska 3a 3a
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 82 5713071, fax. 82 5713003
  REGON: 06136018800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poleskipn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z silnikiem diesla o pojemności 1,5 -1,8 l; mocy co najmniej 100KM do siedziby Poleskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego, rok produkcji 2014, spełniającego aktualne wymogi techniczne oraz parametry określone w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2500 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach