Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-072 Lublin, ul. Czechowska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5325039 , fax. 81 5325039
 • Data zamieszczenia: 2014-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
  ul. Czechowska 4 4
  20-072 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5325039, fax. 81 5325039
  REGON: 06056494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parki.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres trwania gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlpklublin.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach