Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-072 Lublin, ul. Czechowska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5325039 , fax. 81 5325039
 • Data zamieszczenia: 2013-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
  ul. Czechowska 4 4
  20-072 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5325039, fax. 81 5325039
  REGON: 06056494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parki.lubelskie.pl, strona BIP: http://www.zlpklublin.bip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący minimalne parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 1 (cześć A) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlpklublin.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach