Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie gminy Ułęż poprzez budowę chodników z wykorzystaniem oświetlenia OZE

Gmina Ułęż ogłasza przetarg

 • Adres: 08-504 Ułęż, Ułęż 168
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 866 70 28 , fax. 81 8667028
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ułęż
  Ułęż 168 168
  08-504 Ułęż, woj. lubelskie
  tel. 81 866 70 28, fax. 81 8667028
  REGON: 43101982700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ulez.eurzad.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie gminy Ułęż poprzez budowę chodników z wykorzystaniem oświetlenia OZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie gminy Ułęż poprzez budowę chodników z wykorzystaniem oświetlenia OZE na działkach o nr ew. 353/2 w m. Korzeniów oraz nr ew. 537 i 481 w m. Drążgów Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i szerokości 1,7 m na odcinku długości 216 mb po lewej stronie drogi gminnej (dz. ew. 353/2) w miejscowości Korzeniów, 2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na zjazdach do posesji w ciągu w/w chodnika, 3) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i szerokości 1,7 m (lokalnie zwężony do szer. 1,5 m) na odcinku długości 174,60 mb po lewej stronie drogi gminnej nr 103061L (dz.ew. 537) w miejscowości Drążgów, 4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i szerokości 1,7 m (lokalnie zwężony do szer. 1,5 m) na odcinku długości 241,10 mb po prawej stronie drogi gminnej nr 103061L (dz.ew. 481) w miejscowości Drążgów, 5) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na zjazdach do posesji w ciągu w/w chodników, 6) dostawa i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych hybrydowo - ledowych w m. Drążgów - lokalizacja w/g wskazania inwestora o n/w parametrach: Wymagane parametry Wysokość słupa 4m Źródło światła źarówka LED min 13 W Strumień świetlny min 1100 LM Czas pracy lampy 8h Czas autonomii min 4 dni Moc paneli 130 W Wymiary paneli 1485x670x35mm Pojemność akumulatora min 55Ah Typ akumulatora żelowy Sposób włączania czujnik zmierzchowy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Projekt Budowlano- Wykonawczy - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne do Projektu Wykonawczego, - Przedmiar Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 4 tys. zł. najpóźniej do dnia i godziny złożenia ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre? dytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Rykach Oddział w Ułężu Nr 97 8724 0005 2011 1100 3911 0003 z dopiskiem Wadium i tytułem postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugulez.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach