Przetargi.pl
Dostawa materiałów jednorazowego użytku

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 718 32 03 , fax. 81 718 32 03
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 718 32 03, fax. 81 718 32 03
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku: Część nr 1 - materiały do sterylizacji Część nr 2 - Fartuch chirurgiczny z włókniny Część nr 3 - Serwety Część nr 4 - Opatrunki specjalistyczne 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 4. 1.3.Zamawiający wymaga by wykonawcy dostarczyli wzory (próbki) oferowanych materiałów w oryginalnym opakowaniu z etykietą handlową, w celu dokonania prób użytkowych oraz do sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki zgodnie z jego przeznaczeniem. Wzory (próbki) w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą, podając na opakowaniu wzorów, dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu, z dopiskiem próbki. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, której części zamówienia i pozycji. 1.4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 33140000-3 materiały medyczne 1.5.Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Al. Racławickie 23. 2.Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę części, przy czym w danej części wymagany jest pełen asortyment w niej wyszczególniony. 3.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity). Zamawiający dopuszcza dostawę wyrobów równoważnych, co do jakości opisywanym w załączniku nr 1, pod warunkiem podania - nazwy producenta, nazwy wyrobu i parametrów oferowanego wyrobu równoważnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach