Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją urządzeń komputerowych

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 718 32 03 , fax. 81 718 32 03
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 718 32 03, fax. 81 718 32 03
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją urządzeń komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją urządzeń komputerowych : 1) jednostka centralna - 12 szt. 2) monitor LCD - 12 szt. 3) drukarka A4 - 5 szt. 4) laptop - 4 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu komputerowego i akcesoriów które będą pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski i podlegać będą pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski - będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru RP. W przypadku sprzętu komputerowego wymagane jest posiadanie deklaracji zgodności CE. 4. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawcy są zobowiązani na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia certyfikatów, dokumentów i materiałów informacyjnych przygotowanych przez producenta oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań oraz warunków gwarancji określonych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji opartej na oficjalnej gwarancji producenta, na okres : 1) jednostka centralna - min. 36 m-cy 2) monitor LCD - min. 36 m-cy 3) drukarka A4 - min. 24 m-cy 4 laptop - min. 24 m-cy od daty dostawy przedmiotu zamówienia oraz zapewni bezpłatny serwis i naprawy w okresie udzielonej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach