Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ Bychawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660122, 5669 463 , fax. 81 5660115, 5669 463
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Piłsudskiego 28 28
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660122, 5669 463, fax. 81 5660115, 5669 463
  REGON: 43102097700018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.bychawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ Bychawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej szpitala SP ZOZ Bychawa polegającej na praniu, suszeniu, prasowaniu i maglowaniu bielizny oraz ubrań szpitalnych zgodnie z wymogami technologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej z zastosowaniem środków umożliwiających dezynfekcję chemiczno-termiczną działającą w zakresie B,Tbc,V,F. Usługi pralnicze odbywać się będą przy wykorzystaniu urządzeń i wyposażenia oraz pomieszczeń będących w dyspozycji Wykonawcy. Usługi pralnicze obejmują m.in.: -przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconej do prania bielizny i ubrań szpitalnych, -przeprowadzenie dezynfekcji, -stosowanie technologii prania zalecanej przez nadzór sanitarno-epidemiologiocznej w odniesieniu do poszczególnych oddziałów szpitala, -naprawianie bielizny uszkodzonej w szczególności: uzupełnianie brakujących guzików, łatanie dziur, reperacja rozerwań, wymiana uszkodzonych zamków błyskawicznych), -odbiór bielizny i ubrań szpitalnych do prania oraz dostawa upranej bielizny do szpitala przy zachowaniu wymogów sanitarnych obowiązujących w tym zakresie transportem Wykonawcy, -koszt transportu wchodzi w skład ceny podanej w ofercie za usługę. Szpital nie posiada oddziałów zakaźnych. Odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie z punktu pomieszczenia zbiorczego bielizny brudnej przy ul. Piłsudskiego 30 w Bychawie trzy razy w tygodniu w: - poniedziałki - środy - piątki w godzinach 11.00-14.00 środkiem transportu Wykonawcy. Transport powinien być odpowiednio dostosowany do przewożenia brudnej i czystej bielizny z podziałem na strefę przewozu bielizny czystej i brudnej. Brudna bielizna pakowana będzie w worki koloru czarnego. Dostawa czystej bielizny: Dostawa czystej bielizny powinna odbywać się środkiem transportu Wykonawcy do pomieszczenia składowania i segregowania czystej bielizny znajdującej się przy ul. Piłsudskiego 30 w Bychawie trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 11.00-14.00. Bieliznę czystą należy spakować w worki foliowe jednorazowego użytku koloru zielonego posiadające atest PZH lub inny równoważny dokument dopuszczający worki foliowe do transportu bielizny szpitalnej. Szacunkowa miesięczna ilość bielizny oddawanej do prania została określona w załączniku nr 1 B do SIWZ Formularz cenowy. Zamawiający wymaga by fartuchy i garsonki oddane do Pralni były zwracane nie później niż po upływie 1 tygodnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.bychawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach