Przetargi.pl
Zakup wyposażenia punktów potwierdzania profilu zaufanego e-puap w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w urzędach gmin Stężyca, Ułęż i Wilków w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 081 8651966
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego 10A 10A
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 081 8651966
  REGON: 43101944800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia punktów potwierdzania profilu zaufanego e-puap w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w urzędach gmin Stężyca, Ułęż i Wilków w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wyposażenia punktów potwierdzania profilu zaufanego e-puap w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w urzędach gmin Stężyca, Ułęż i Wilków w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.W celu uruchomienia punktów potwierdzania profili zaufanego e-puap zamierzamy zakupić wyposażenie informatyczne w postaci komputera i laptopów z oprogramowaniem i urządzeniami wielofunkcyjnymi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach