Przetargi.pl
Dostawa zwierząt hodowlanych z przeznaczeniem do wypasu na wyznaczonych pastwiskach, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-228/09 pn. `Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim` - II części

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 06041827600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zwierząt hodowlanych z przeznaczeniem do wypasu na wyznaczonych pastwiskach, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-228/09 pn. `Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim` - II części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zwierząt hodowlanych z przeznaczeniem do wypasu na wyznaczonych pastwiskach, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-228/09 pn. `Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim` - II części. Część I - Dostawa zwierząt hodowlanych z mięsnej rasy bydła domowego w tym: 15 krów (w wieku powyżej 11 do 14 miesięcy, przed pierwszym wycieleniem tzw. odsadek - jałówek niezacielonych) i jednego niespokrewnionego z nimi buhaja (przeznaczonego do rozpłodu w wieku od 15 do 18 miesięcy). Część II - Dostawa zwierząt hodowlanych - owiec, w tym: 30 maciorek i 2 tryków w wieku od 6 do 10 miesięcy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Dostawa zwierząt hodowlanych (rasy mięsnej), tj. 15 krów i 1 buhaja pod wskazany przez Zamawiającego adres - dotyczy części I. 2.2. Dostawa zwierząt hodowlanych (owce), tj. 30 maciorek i 2 tryków pod wskazany przez Zamawiającego adres - dotyczy części II. 3.3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w `wymaganych parametrach zwierząt`, stanowiącym załącznik nr 1A (dotyczy części I) oraz 1B (dotyczy części II) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 033211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną