Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3,5 tony służącego do selektywnej zbiórki odpadów z zabudową: wywrotka trójstronna z podwyższonymi burtami z siatki

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 791 960 , fax. 915 701 225
 • Data zamieszczenia: 2018-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Kościuszki 26
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 791 960, fax. 915 701 225
  REGON: 81087750300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpyrzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3,5 tony służącego do selektywnej zbiórki odpadów z zabudową: wywrotka trójstronna z podwyższonymi burtami z siatki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3,5 tony służącego do selektywnej zbiórki odpadów z zabudową: wywrotka trójstronna z podwyższonymi burtami z siatki, pojazd przygotowany do ciągnięcia przyczepy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach