Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla SP ZOZ w Gostyniu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 572 67 00 do 04 , fax. 65 572 11 01
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
  Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 8/9
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 572 67 00 do 04, fax. 65 572 11 01
  REGON: 41105015500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgostyn.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla SP ZOZ w Gostyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienia dotyczy dostawy energii dla 1 punktu poboru energii w planowanej ilości energii 534 MWh(100 MWh w z uwzględnieniem prawa opcji)- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzegają sobie prawo do zwiększenia o max. 100 MWh łącznej ilości energii podanej w pkt IV SIWZ. Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.supraholding.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach