Przetargi.pl
Dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Muzeum Wojska Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6295271, 72 , fax. 022 6295273
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wojska Polskiego
  Al. Jerozolimskie 3 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6295271, 72, fax. 022 6295273
  REGON: 14086181900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (1)Drukarka laser mono - 2 szt. (2)Drukarka laser kolor - 10 szt. (3)Urządzenie Wielofunkcyjne - 4 szt. (4)Skaner A3 - 3 szt. (5)Projektor multimedialny - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumwp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach