Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4/CRE/2012)

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 49
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6892612 , fax. 022 6892614
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
  ul. Radiowa 49 49
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6892612, fax. 022 6892614
  REGON: 01564635400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cresz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4/CRE/2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w 4 częściach: CZĘŚĆ 1 - Lampa bakteriobójcza na statywie jezdnym. Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania na statywie jezdnym; licznik czasu pracy z wyświetlaczem; sygnalizacja konieczności wymiany promiennika; montaż na statywie jezdnym; emiter promieniowania UV- C: 2x TVU 30 W; wielkość powierzchni dezynfekowanej nie mniejsza niż 18 m2; wysokość statywu nie mniejsza niż 160 mm; możliwość nieprzerwanej pracy nie mniej niż 8 h. 1 szt., 12 miesięcy gwarancji CZĘŚĆ 2 Blok do termomixera comfort eppendorf na probówki 15 ml; blok wymienny pasujący do thermomixera comfort firmy eppendorf; pojemność bloku nie mniej niż 8 mikroprobówek typu Falcon po 15 ml., 1 szt., gwarancja 24 miesiące CZĘŚĆ 3 1. Statyw na probówki o średnicy 30 mm do łaźni wodnej NB 20 firmy Nuve statyw do łaźni wodnej NB 20 firmy Nuve; pojemność statywu nie mniejsza niż 12 miejsca na probówki o średnicy 30 mm , 1 szt., gwarancja 24 miesiące. 2. Statyw na probówki o średnicy 18 mm do łaźni wodnej NB 20 firmy Nuve; statyw do łaźni wodnej NB 20 firmy Nuve; pojemność statywu nie mniejsza niż 27 miejsc na probówki o średnicy 18 mm, 1 szt., gwarancja 24 miesiące. CZĘŚĆ 4 1. Statyw na probówki o średnicy 10 mm do łaźni wodnej JB Aqua 5 plus firmy Grant;statyw ze stali nie rdzewnej pasujący do łaźni wodnej JB Aqua 5 Plus firmy Grant; pojemność nie mniejsza niż 84 miejsca na probówki o średnicy 10 mm, 1 szt., gwarancja 24 miesiące. 2. Syfon do opróżniania łaźni wodnej syfon/pompka do opróżniania łaźni wodnej; bezpieczne przelewanie cieczy z pojemnika łaźni bez konieczności manipulacji urządzeniem. 1 szt., gwaracja 24 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cresz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach