Przetargi.pl
ZAKUP 800 PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 9.2 POKL UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ - WARSZTATY ORAZ ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW ZS NR 27 W WARSZAWIE.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5651562 , fax. 022 5651562
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/27 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5651562, fax. 022 5651562
  REGON: 01525966300050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP 800 PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 9.2 POKL UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ - WARSZTATY ORAZ ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW ZS NR 27 W WARSZAWIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 800 paczek żywnościowych wraz z dostawą dla uczestników projektu 9.2 POKL Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS nr 27 w Warszawie, m. in. herbatniki, napoje, sezamki, rogaliki, chrupki, ciastka zbożowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158973005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mokotow.waw.pl/zampubl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach