Przetargi.pl
Dostawa, do Instytutu Chemii Fizycznej PAN, 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 44/52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223433069 , fax. 223433333
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
  ul. Marcina Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223433069, fax. 223433333
  REGON: 000326049
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, do Instytutu Chemii Fizycznej PAN, 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie, kompatybilnej z posiadanym, przezZamawiającego, oprzyrządowaniem, obejmująca dostawę do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenieInstytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, montaż, uruchomienie i 2-dniowe szkolenie z obsługi urządzenia.2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia prototypowego, co oznacza, że wymagane jest zaoferowaniemodelu frezarki, która funkcjonuje już na rynku i była przedmiotem wcześniejszych dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42620000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10000,00 pln.Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale XIX SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia co najmniej 400 000,00złotych.2) zdolności technicznej lub zawodowej:W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie, należycie wykonał, co najmniej trzy dostawy frezarek, o wartości każda co najmniej 400.000,00 brutto wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, orazzałączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeliwykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach