Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I )

Gmina Wiśniew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-112 Wiśniew, Siedlecka 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6417313
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiśniew
  Siedlecka 13
  08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie
  tel. 25 6417313
  REGON: 711582629
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) zdolności technicznej lub zawodowej:dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:a) osobą posiadającą:• uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanejna co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę bądź przebudowę oczyszczalni ścieków- której Wykonawca powierzy funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,b) osobą posiadającą:• uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę bądź przebudowę oczyszczalni ścieków- której Wykonawca powierzy funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej,c) osobą posiadającą:• uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę bądź przebudowę oczyszczalni ścieków- której Wykonawca powierzy funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej.d) osobą posiadającą:• uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej,- której Wykonawca powierzy funkcję inspektora nadzoru branży drogowej.Osoby wskazane powyżej muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie przepisów wcześniejszych lub którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach