Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego”

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu mebli warsztatowych: 1. Stół laboratoryjny wyspowy 2 kpl. 2. Szafa warsztatowa z drzwiami pełnymi, półkami oraz pojemnikami z polipropylenu 2 kpl. 3. Stół warsztatowy ciężki o wym. 1100/750/884 3 kpl. 4. Stół warsztatowy ciężki o wym. 2000/700/850 3 kpl. 5. Stół warsztatowy ciężki o wym. 2000/700/850 2 kpl. 6. Stół warsztatowy ciężki o wym. 2000/700 5 kpl. Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu maszyn warsztatowych: 1. Wiertarka stołowa 1 kpl. 2. Wózek paletowy typu „off road” 1 kpl. 3. Tokarka uniwersalna precyzyjna do metalu 1 kpl. 4. Przecinarka piła taśmowa do metalu 1 kpl. 5. Zagniatarka do linek stalowych 1 kpl. 6. Zestaw rolek do zagniatarki do linek stalowych 1 kpl. Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu narzędzi i wyposażenia warsztatowego: 1. Spawarka inwertorowa MIG/MAG 1 kpl. 2. Zestaw do produkcji kompozytów 1 kpl. 3. Zestaw narzędziowy w skrzynce 6 kpl. 4. Zestaw narzędzi dla elektryków w walizce 2 kpl. 5. Wózek do transportu butli z gazem 2 kpl. 6. Taczka meblowa 1 kpl. 7. Wózek łańcuchowy 1 kpl. 8. Promiennik podczerwieni 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42620000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3, 3A i 3B do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach