Przetargi.pl
Dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali produkcyjnej w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Gdańsku.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia ogłasza przetarg

 • Adres: 01-473 Warszawa, ul. Antoniego Kocjana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 328 60 01 , fax. 22 328 60 50
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
  ul. Antoniego Kocjana 3
  01-473 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 328 60 01, fax. 22 328 60 50
  REGON: 14273269300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbmazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali produkcyjnej w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali produkcyjnej w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Oddział w Gdańsku, przy ul. Kurkowej 12, 80-803 Gdańsk w podziale na siedem części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42620000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie (Załącznik Nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach