Przetargi.pl
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. Czerwińsk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna 59a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Żelazna 59a
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. Czerwińsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane mające na celu zabezpieczenia doliny Wychódźc – Wilkówiec przed przepływami wezbraniowymi Wisły poprzez przywrócenie sprawności technicznej wału przeciwpowodziowego w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów z okresu, w którym obiekt był budowany. 1. Zakres robót obejmuje wykonanie:- wyrównanie i podniesienie korony obwałowania (średnio 0,19 m) do wymaganej przepisami [1, 2] rzędnej Qm = Q1,0% + 0,50m,- zabezpieczenia korpusu i podłoża wału przed nadmierną filtracją poprzez instalację przesłony przeciwfiltracyjnej na całej długości wału na głębokość 10 m od rzędnej wody kontrolnej Qk = Q 0,5% (łącznie z budowlami wałowymi),- remont istniejących budowli wałowych,- zabezpieczenie skarpy Wisły opaską brzegową na odcinku wału w km 0+000 ÷ 1+333.2. Mając na uwadze utratę wysokości każdej zatapianej warstwy materaca wynikającej z niedopełnienia płotków materaca obciążnikiem kamiennym na etapie jego zatapiania oraz osiadania pakunku faszynowego pod ciężarem kamienia w korpusie Wykonawca przed przystąpieniem do robót realizacyjnych powinien wykonać pomiary uaktualniające faktyczną sytuację w dynamicznym i ciągle zmieniającym się korycie rzeki mogące mieć wpływ na przyjęte w projekcie wielkości przedmiarowe.3. Drzewa rosnące w skarpie o średnicy pnia powyżej 10 cm (na wys. 1,3 m) należy pozostawić, otaczając je ubezpieczeniem a konieczne prace w ich pobliżu wykonywać ręcznie. Zakrzaczenia i drzewa cieńsze należy usunąć ze skarpy.Na cały okres prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy po swojej stronie nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, teriologiczny, ornitologiczny i geotechniczny a w szczególności: a) przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonanie inwentaryzacji "stanu zero" mającej za zadanie zidentyfikowanie chronionych gatunków fauny i flory na terenie planowanych prac, b) w trakcie wykonywania robót – kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw, c) raportowanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na zakończenie inwestycji na dzień odbioru robót. Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie ocena i eliminacja potencjalnych zagrożeń dla fauny znajdującej się w obszarze działań, zwłaszcza gatunków będących przedmiotami ochrony obszarów chronionych, na terenie których prowadzone będą prace. 4. W celu eliminacji negatywnego wpływu hałasu prace prowadzone będą w porze dziennej od 6.00 do 22.00. Prace prowadzone być powinny z użyciem nowoczesnego sprzętu, w pełni sprawnego technicznie i spełniającego wymagane normy środowiskowe. Wykluczona będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym, a podczas przerw i postojów maszyny i urządzenia będę wyłączane.5. Wykonawca ponadto zapewni osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - dla obiektów wymagających wytyczenia i inwentaryzacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane w celu wytyczenia obiektu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000 wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać też pomiar geodezyjny rzędnej wykonanej przesłony przed przykryciem.6. W zakresie materiałów zbędnych (odpadów, materiałów niewykorzystanych, materiałów z demontażu itp.) Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych do ustawy przepisy wykonawcze ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany zebrać i zutylizować odpady, a koszt tego uwzględnić w ramach zaoferowanej ceny ofertowej. 7. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji projektowej i technicznej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu wprowadzenia zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i technicznej będą uważane jako docelowe. 8. Użyte materiały muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych, a także wymagania norm powołanych w treści załączników do niniejszej SWZ lub innych norm równoważnych.9. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazł się żaden znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, ma to wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 pzp.10. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają załączniki do SWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Opis przedmiotu zamówienia, wchodzące w skład załącznika nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 200.000,00 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu;2.2. gwarancjach bankowych;2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionychw pkt 2.2-2.4 musi być załączony do oferty w formie oryginału,tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK Nr: 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.50.2022/ZZWŁ”5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.7. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.8. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia;Wymagane minimum: 6.000.000,00 zł.UWAGA:-W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana.-W przypadku łączenia zdolności finansowej przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie występujących w postepowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy suma potencjałów wszystkich podmiotów wyniesie min. 6.000.000,00 zł.- Potencjał finansowy jednego podmiotu może zostać wykazany poprzez łączną wartość środków zgromadzonych na koncie oraz zdolność finansową potwierdzoną przez podmiot (bank). Nie uznaje się za spełniony warunek zdolności finansowej wykazany poprzez sumę zdolności kredytowej potwierdzonej dla jednego wykonawcy przez różne podmioty, np. zaświadczeniem z 3 banków, w których Wykonawca mógłby uzyskać kredyt w wysokości po 2.000.000,00 zł. Powyższe zastrzeżenie jest zgodne ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2/18. KIO podkreśliła, iż wskazane ograniczenie ma na celu rzetelne zbadanie rzeczywistej sytuacji wykonawcy. To bank jest instytucją uprawnioną do weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą w celu określenia jego zdolności kredytowej. Zwielokrotnienie tej oceny przez zamawiającego, poprzez matematyczne zsumowanie informacji o zdolności kredytowej wykonawcy uzyskanej z różnych banków, nie oznaczałoby bowiem podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez daną instytucję. Automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby wręcz do zaburzenia oceny dokonanej prze bank, poprzez wprowadzenie mechanizmu odbiegającego przyjętego przez instytucje finansowe – do czego nie jest uprawniony Zamawiający.b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 6.000.000, 00 zł4. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.;Wymagane minimum:• robota budowlana obejmująca swym zakresem uszczelnienie podłoża i korpusu wałów lub/i zapór ziemnych lub/i nasypów drogowych pionową przesłoną bentonitowo-cementową wykonaną metodą wgłębnego mieszania gruntu o powierzchni min. 25 000 m2 i na głębokość min. 10 m. Zamawiający dopuszcza aby powyższy zakres robót zrealizowany był w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,oraz• robota budowlana obejmująca swym zakresem budowę lub/i rozbudowę lub/i remont wałów lub/i zapór ziemnych o kubaturze ≥ 8 000 m3. Zamawiający dopuszcza aby powyższy zakres zrealizowany była w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,oraz• wykonanie robót umocnieniowych na rzece o średnim przepływie na poziomie min. 100 m3/s w ramach jednego kontraktu.UWAGA:Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie realizacji wyżej wymienionych trzech rodzajów robót w ramach oddzielnych kontraktów.b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest:- min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Uwaga: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.c) posiada dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.:• Spycharka gąsienicowa o wydajności do 100 KM- min. 2 szt.• Koparka gąsienicowa o wydajności od 0,40 - 1,20 m3- min. 2 szt.• Holownik – min. 1 szt.• Samochód samowyładowczy 15-20t - min. 2szt.• Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h - min. 1 szt.• Zagęszczarka wibracyjna płyta wibracyjna na koparce hydraulicznej – min. 1 szt.• Łódź ciężarowa – min. 1 szt.• Koparka 0,6 m3 na pontonie – min. 1 szt.• Żuraw samojezdny 7-10t - min. 1 szt.• Walec wibracyjny samojezdny 9t - min. 1szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach