Przetargi.pl
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW TYPU STAR 200 I 266 DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1123

Jednostka Wojskowa 1123 ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 056 4583222
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1123
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, fax. 056 4583222
  REGON: 87117459900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4rbm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW TYPU STAR 200 I 266 DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1123
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy części zamiennych do pojazdów typu STAR 200 i 266 do Jednostki Wojskowej 1123 w Grudziądzu (42 pozycje przedmiotu zamówienia), zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami treścią
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2.760,00 zł, w tym na: Zadanie Nr 1: 540,00 zł. Zadanie Nr 2: 1.340,00 zł. Zadanie Nr 3: 880,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Wykonawcy muszą prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie realizacji przedmiotu zamówienia - produkcja lub obrót artykułami objętymi niniejszą SIWZ); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w punktach 2 - 3 Rozdziału VI ust. 1 zostaną spełnione jeśli spełnia je chociażby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub spełniają je wspólnie. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w ust. 1, jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII oraz wniesie wadium w wymaganej formie, kwocie i czasie, zabezpieczając ofertę w terminie związania ofertą (Rozdział IX SIWZ). 5. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie treści przedstawionych dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w Rozdziale VII, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ). Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców, przedsiębiorców będących wspólnikiem spółki cywilnej, członkiem konsorcjum z zastrzeżeniem, że oprócz wymogu złożenia odrębnych oświadczeń przez każdego z wyżej wymienionych o spełnianiu warunku określonego w treści art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, mogą oni złożyć oświadczenie, że łącznie spełniają warunki określone wart. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy. 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VII SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia w ofercie następujących dokumentów (Podstawa: § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.): 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione dla każdego wspólnika) 2) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary- art. 2, Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w: 1) ust. 3 pkt 1, 2 i 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) ust. 3 pkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 2, powinny by wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.4rbm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach