Przetargi.pl
ZD/341/7040/06/13/09 - 1. Wykonaniu urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej w Lubiczu Dolnym na terenie Gminy Lubicz.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 36A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 6782709 , fax. 0-56 6782709
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ul. Toruńska 36A 36A
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 6782709, fax. 0-56 6782709
  REGON: 87172575700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZD/341/7040/06/13/09 - 1. Wykonaniu urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej w Lubiczu Dolnym na terenie Gminy Lubicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonaniu urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej na działkach Nr 21/8, 21/9 i 21/17; długość 350,0m, szerokość 4,0m o powierzchni 1400,0m2 oraz zasypanie dziury w pasie drogi na dz.21/9 w Lubiczu Dolnym na terenie Gminy Lubic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm. / i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych będących przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia . Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ. Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć: a) Wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 3, b) Wypełnione oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach do wykonywania robot objętych zamówieniem potwierdzonych wpisem do KRS lub Ewidencji Działalnkości Gopsodarczej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4, c) Wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5, d) wypełniony wykaz robót dotyczących wykonania robót budowlanych urządzenia dróg gruntowych utwardzonych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U z 2006r. Nr 87,poz 605) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje) - zał. nr 6, e) wypełniony wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7, f) dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ, Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach