Przetargi.pl
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Bytowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8212014, 598212014
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
  Bytowska 10
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 59 8212014, 598212014
  REGON: 222069008
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gok.czarnadabrowka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym (obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC, ubezpieczenie Auto Casco - AC, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW, ubezpieczenie Assistance) łącznie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Pozostałe wymagania określono w informacji o istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest siedziba Wykonawcy. Miejscem odbioru autobusu jest siedziba Wykonawcy. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem. Rok produkcji autobus nowy lub używany nie starszy niż 2016 r. Przebieg przebieg pojazdu nie więcej niż 60 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej. Silnik a) spełniający normę czystości spalin Euro 6, b) o mocy nie mniejszej niż 160 KM, c) o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3, Rodzaj paliwa olej napędowy, Ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne, Wentylacja klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV), Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Siedzenia pasażerskie i kierowcy a) siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie, b) fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, c) fotele uchylne, rozsuwane, Drzwi automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota), Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu a) ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące, b) radio z DVD z menu polskim, c) kamera cofania lub czujnik cofania, d) koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, e) luki bagażowe – główne min 2,5 m3, f) elektryczne i podgrzewane lusterka, g) ABS, h) EDB, i) Tachograf cyfrowy z homologacją, j) ASR, k) ESP, l) Komputer pokładowy w języku polskim, m) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, n) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie , o) Młotki bezpieczeństwa, p) Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu, q) Autoalarm z niezależnym zasilaniem, r) Imobilajzer, s) Koło kierownicze z regulacją położenia, t) Poduszka powietrzna kierowcy, u) Reflektory przeciwmgielne, v) Wyposażony w dwa akumulatory, w) Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami, x) Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami, y) Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, z) Oznakowanie wyjścia awaryjnego, aa) Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy, bb) Lusterka wewnętrzne, cc) monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD, dd) mikrofon z nagłośnieniem, ee) lampki przy siedzeniach, ff) podgrzewane filtry paliwa, gg) półki bagażowe nad fotelami, hh) oświetlenie podłogowe przejścia i schodów, ii) szyby boczne przyciemniane, jj) oświetlenie bagażnika, kk) pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj) Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym, Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 12 miesiące – liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Forma leasingu Leasing operacyjny, Waluta leasingu PLN, Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) 71, Opłata wstępna w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo, Raty leasingu Zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. Bazowa stopa procentowa stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 lipca 2019 r., Oprocentowanie w stosunku rocznym stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia, Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto, z możliwością rozłożenia, Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca, Koszty opłat ubezpieczenia ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie wartość przedmiotowego ubezpieczenia Wykonawca wlicza w cenę oferty), Podatek od środków transportu Ponosi Zamawiający., Koszty opłaty rejestracyjnej Ponosi Wykonawca, Przewidywany roczny przebieg autobusu 25 tys. km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łeba nr 88 9324 1018 0021 1187 2000 0010 z dopiskiem: "Wadium do przetargu nieograniczonego na: Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego, nr zamówienia: 1-3/2019” Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie jednostki. 4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 05.08.2019 r. do godz. 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu. Oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy p.z.p. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy : a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazania ich siedzib b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/ poręczenia d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy p.z.p. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 – 46 ustawy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ, tj.: załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne/ konsorcja/porozumienia między podmiotami): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: - w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt. 1 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ - składa każdy z Wykonawców, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 - składa każdy z nich. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.czarnadabrowka.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach