Przetargi.pl
Dostawa autobusu w ramach projektu: „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku”

STOWARZYSZENIE MY DLA WAS ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, Przytocko
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598583828 , fax. 598492980
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE MY DLA WAS
  Przytocko 17
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 598583828, fax. 598492980
  REGON: 22118894420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkola-przytocko.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu w ramach projektu: „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku”. 2 Oferowany pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie, w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie, pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym, posiadać certyfikat zgodności z normami CE. 3 Wymagane, minimalne parametry techniczno-użytkowe pojazdu oraz wyposażenie zawiera ,,Szczegółowy opis techniczny pojazdu”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ 4 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca. 5 Wymagany okres gwarancji jakości zawiera ,,Szczegółowy opis techniczny pojazdu”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ 6 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art., 29 ust. 3 ustawy, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny”. 7 Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. UWAGA: zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach