Przetargi.pl
Przewodnik po ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oparty o internetową aplikację mobilną z elementami grywalizacji.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 587 356 110
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 587 356 110
  REGON: 14473300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewodnik po ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oparty o internetową aplikację mobilną z elementami grywalizacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej (dalej „Aplikacja”) przeznaczonej na urządzenia mobilne będącej ścieżką zwiedzania wprowadzającą element grywalizacji na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania harmonogramu wdrożenia Aplikacji; 2) opracowania projektu technicznego Aplikacji, zgodnie ze specyfikacją podaną w Załączniku 7 do SIWZ; 3) przedstawienia opracowań wymienionych w ust. 1) i 2) Zamawiającemu do akceptacji, w formie pisemnej dokumentacji; 4) opracowania Aplikacji zgodnie z zaakceptowanym projektem; 5) wypełnienie Aplikacji treścią poprzez zaimportowanie materiałów multimedialnych, tekstowych i dźwiękowych tworzących treść, dostarczonych przez Zamawiającego w uzgodnionym formacie, zgodnie z harmonogramem wdrożeń; 6) zainstalowania Aplikacji na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin wykonania tego zadania liczony będzie od momentu, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia instalacji; 7) dostarczenia kompletnej instrukcji obsługi w zakresie użytkowania i administrowania Aplikacją; 8) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji do Aplikacji oraz wszystkich programów dodatkowych, plików i materiałów graficznych oraz muzycznych niezbędnych do jej prawidłowego działania; 9) świadczenia usług wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy od daty podpisania Odbioru Końcowego Aplikacji 10) w ramach 36-miesięcznego okresu Wsparcia technicznego Wykonawca zapewni Zamawiającemu tzw. asystę techniczną w ilości łącznej 60 roboczogodzin (za cały okres 3 lat). Asysta techniczna będzie polegała na wykonywaniu prac, w tym programistycznych, które wykraczają poza usługi wsparcia technicznego, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego polegających na dostosowaniu Aplikacji do bieżących zmian w funkcjonowaniu środowiska informatycznego Zamawiającego lub stworzeniu nowych funkcjonalności bądź modyfikacji, których konieczność wystąpiła po zawarciu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferta o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz dokumentami podlegającymi ocenie, o których mowa w ROZDZIALE XII ust. 5 pkt 4 a), b) i c). 2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy PZP oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dokument, np. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z załącznikami, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczące tych podmiotów; b) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.4. w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania (w formie oryginału) o treści, z którego będzie wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Razem z ofertą należy złożyć dokumenty, które podlegają ocenie: a) w kryterium Doświadczenie (D) – wykaz wykonanych aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) zawierających elementy interaktywne i elementy grywalizacji wg Załącznika nr 6 do SIWZ, b) płyta CD z prezentacją ekranów zrealizowanych aplikacji wymienionych w pkt a. Dla każdej pozycji z Załącznika nr 6 do SIWZ należy dołączyć wydruki ekranów. Każda pozycja na płycie powinna być opisana: poz. … (wg załącznika nr 6 do SIWZ), nazwa aplikacji, c) płyta CD prezentująca makietę CMS lub adres www do systemu zarządzania treścią, który zostanie zastosowany do Aplikacji, stosownie do zapisów SIWZ ROZDZIAŁ XV ust. 1.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach