Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 677 428 , fax. 552 677 442
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie
  ul. Mickiewicza 31
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 677 428, fax. 552 677 442
  REGON: 19262862000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 4000 m2, 2. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu masy bitumicznej w ilości 150 ton, 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 350 ton. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót– Załącznik C do SIWZ. Wykaz dróg powiatowych ujętych do remontu - Załącznik C do SIWZ. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi robót budowlanych opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz nie będą gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 3.5. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie drogowym. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 4. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - art. 29 ust. 3a Pzp: 4.1. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 4.2. Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 4.3. Zamawiający będzie miał prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji, do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 4.1. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników przy realizacji czynności opisanych w pkt 2.1.; 2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ppkt 4.1.; 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w pkt 2.1., oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2019 poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy BS w Sztumie: 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 z podaniem tytułu wadium – Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego przed upływem terminu składania ofert – przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na koncie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucony z postępowania. 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Części IV pkt 2.1. – do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. – zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach