Przetargi.pl
Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b, PCK 10 oraz Tysiąclecia 30 a i b w Gdańsku

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b, PCK 10 oraz Tysiąclecia 30 a i b w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b (działka nr 209/2, 210/2, 207/3, 211/3 obręb ew. 032), Polskiego Czerwonego Krzyża 10 (działka nr 379/20, obręb ew. 034) oraz Tysiąclecia 30 a i b (działka nr 449/70, obręb ew. 0015) w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b  prace rozbiórkowe,  roboty ziemne,  wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych,  wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej,  wykonanie obrzeży i krawężników,  wykonanie wiaty śmietnikowej stalowo-drewnianej,  zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem zieleni wysokiej i niskiej,  montaż elementów małej architektury- stojaki na rowery, ławka drewniano-stalowa,  wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z zasilaniem,  uporządkowanie terenu. Uwaga Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b w Gdańsku (załącznik nr 1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 1.2 do SIWZ. b) ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10  prace rozbiórkowe,  roboty ziemne,  remont nawierzchni utwardzonej,  nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej,  montaż elementów małej architektury- stojaki na rowery, donice betonowe, trzepak,  uporządkowanie terenu. Uwaga Przedmiot zamówienia wynikający z „Dokumentacją projektową. Zagospodarowanie podwórka wspólnoty mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk Brzeźno (załącznik nr 2 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 2.2 do SIWZ. c) ul. Tysiąclecia 30 a i b- etap I (zV)  prace rozbiórkowe,  prace przygotowawcze,  roboty ziemne,  wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych,  wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,  wykonanie obrzeży i krawężników,  wymiana chodnika,  remont elewacji istniejącego śmietnika,  budowa ogrodu deszczowego,  nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej,  wykonanie trawników,  wykonanie elementów małej architektury- ławka, stojak na rowery, zjeżdżalnia,  wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z podłączeniem do sieci elektro-energetycznej,  uporządkowanie terenu. Uwaga Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu budowlanego; Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z chodnikami, nasadzeniem zieleni, elementami małej architektury, budową budynku gospodarczego, odświeżeniem elewacji śmietnika istniejącego i rozprowadzeniem instalacji enN i kd. Podwórko ul. Tysiąclecia 30 A i B w Gdańsku (załącznik nr 3 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 3.2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b  Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b w Gdańsku -załącznik nr 1 do SIWZ, • Rysunek nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 1A do SIWZ, • Rysunek nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 1B do SIWZ, • Rysunek nr 3 – Elewacje wiaty śmietnikowej – załącznik nr 1C do SIWZ, • Rysunek nr 4 – Rzut przyziemia wiaty śmietnikowej – załącznik nr 1D do SIWZ, • Rysunek nr 5 – Zestawienie detali – załącznik nr 1E do SIWZ,  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a, 5b w Gdańsku - załącznik nr 1.1 do SIWZ,  Książka przedmiarów – ul. Lendziona 4-5 w Gdańsku – załącznik nr 1.2 do SIWZ, b) ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10  Dokumentacja projektowa. Zagospodarowanie podwórka wspólnoty mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk Brzeźno - załącznik nr 2 do SIWZ, • Rysunek – zagospodarowanie podwórka przy bloku Gdańsk ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10 – załącznik nr 2A do SIWZ,  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zagospodarowanie podwórka wspólnoty mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk Brzeźno - załącznik nr 2.1 do SIWZ,  Przedmiar robót - Zagospodarowanie podwórka przy budynku wspólnoty PCK 10, Gdańsk Brzeźno – załącznik nr 2.2 do SIWZ, c) ul. Tysiąclecia 30 a i b- etap I (z V)  Projekt budowlany. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z chodnikami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, budową budynku gospodarczego, odświeżeniem elewacji śmietnika istniejącego i rozprowadzeniem instalacji enN i kd. Podwórko ul. Tysiąclecia 30 A i B w Gdańsku - załącznik nr 3 do SIWZ, • Rysunek nr PZT-01 – Projekt zagospodarowania terenu (etapy: I, II) - załącznik nr 3A do SIWZ, • Rysunek nr PZT-02 – Projekt zagospodarowania terenu-objęty programem wspólne podwórko 2019 - załącznik nr 3B do SIWZ, • Rysunek nr PZT-03 – Projekt zagospodarowania terenu-rozwiązanie zieleni - załącznik nr 3C do SIWZ, • Rysunek nr PZT-04 – Projekt zagospodarowania terenu-etapowanie - załącznik nr 3D do SIWZ, • Rysunek nr A-03 – Projekt-ogrody deszczowe – załącznik nr 3E do SIWZ, • Rysunek nr A-05 – Projekt-wyposażenie – załącznik nr 3F do SIWZ, • Rysunek nr E-1.0 – Plan zagospodarowania terenu-instalacje elektryczne – załącznik nr 3G do SIWZ,  Rysunek nr E-2.0 – Schemat zasilania urządzeń – załącznik nr 3H do SIWZ,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z chodnikami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, budową budynku gospodarczego, remontem elewacji śmietnika istniejącego i rozprowadzeniem instalacji enN i kd. Podwórko, ul. Tysiąclecia 30 A i B w Gdańsku - załącznik nr 3.1 do SIWZ,  Przedmiar- Etap I: Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z wymianą chodnika, nasadzeniem zieleni, elementami małej architektury, odświeżeniem elewacji śmietnika, rozprowadzeniem instalacji enN i montażem oświetlenia oraz budową ogrodu deszczowego przy ul. Tysiąclecia 30 A i B w Gdańsku - załącznik nr 3.2 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów (m.in. kostka EKOL, POLBRUK COMPLEX), urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, murarskie, drogowe, ziemne, instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych (dotyczy zadania 1 i 3) oraz w zakresie prac ogrodniczych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  w przypadku składania oferty na zadanie 1 – 2 700,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 2 – 1 200,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 3 – 1 400,00 zł. W przypadku składania oferty na kilka zadań oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie. Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 5. Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 80 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli wykonawca określi termin wykonania powyżej 80 dni jego oferta zostanie odrzucona. 6. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ. 7. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 8. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach