Przetargi.pl
Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-874 Gdańsk, Na Stoku
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 305 19 74, , fax. 58 305 19 74 wew.35
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 305 19 74, , fax. 58 305 19 74 wew.35
  REGON: 19170327100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gda.winb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. 2. Zamówienie składa się z 16 następujących części: Część 1 - Wyroby do zbrojenia betonu; Część 2 - Wyroby do izolacji cieplnej; Część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe; Część 4 - Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 5 - Zaprawy murarskie; Część 6 - Okna; Część 7 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe; Część 8 - Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 9 - Geotekstylia, geomembrany; Część 10 - Cementy; Część 11 - Stałe urządzenia przeciwpożarowe – autonomiczne czujki dymu; Część 12 - Drzwi przeciwpożarowe; Część 13 - Grzejniki i konwektory; Część 14 - Kleje cementowe do płytek; Część 15 - Wyroby wodochronne; Część 16 - Kruszywa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, która stanowi formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ): 1) pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy, 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ; wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: Wykonawca składa oświadczenie w odniesieniu do wszystkich wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty częściowe (niezależnie od tego, w zakresie których części zamówienia złożyli oni oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach