Przetargi.pl
Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez Wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-874 Gdańsk, Na Stoku
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 305 19 74 , fax. 58 305 19 74 wew.35
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 305 19 74, fax. 58 305 19 74 wew.35
  REGON: 19170327100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gda.winb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez Wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. 2. Zamówienie składa się z 21 następujących części: Część 1 - Wyroby do zbrojenia betonu; Część 2 - Wyroby do izolacji cieplnej; Część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe (ceramiczne i silikatowe); Część 4 - Elementy drobnowymiarowe murowe (z betonu komórkowego i betonu kruszywowego), Część 5 - Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 6 - Zaprawy murarskie i tynkarskie; Część 7 - Okna; Część 8 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe; Część 9 - Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 10 - Geotekstylia, geomembrany; Część 11 - Cementy; Część 12 – Stałe urządzenia przeciwpożarowe – autonomiczne czujki dymu; Część 13 – Drzwi przeciwpożarowe; Część 14 - Grzejniki i konwektory; Część 15 - Kleje cementowe do płytek; Część 16 - Kruszywa; Część 17 - Wyroby wodochronne; Część 18 - Kanały odwadniające nawierzchnię; Część 19 - Rury i kształtki z betonu; Część 20 - Płytki ceramiczne; Część 21 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach