Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1251621 , fax. 26 1251787
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Jana III Sobieskiego 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 26 1251621, fax. 26 1251787
  REGON: 22210650200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych w podziale na 2 zadania: ZADANIE I – Magazyn żywnościowy 18WOG w m. Gdynia Babie Doły, ul. Zielona, ZADANIE II – Magazyn żywnościowy 18WOG w m. Siemirowice, 84-312 Cewice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Częstotliwość dostaw: 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) do odbiorcy w godzinach od 08:00 do 10:00. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 60%. Maksymalne ilości zamówienia w ramach opcji określa rubryka „łączna ilość zamówienia” formularza cenowego. Rubryka „ilość podstawowa” zawiera ilości, które Zamawiający będzie realizował na pewno. Ceny jednostkowe towarów dostarczanych w ramach opcji będą tożsame z cenami realizacji dostawy w ramach zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach