Przetargi.pl
Dostawa symulatora porodowego z systemem wspierającym proces debriefingu oraz sprzętu medycznego do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Akademia Pomorska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pomorska
  ul. Arciszewskiego 22a
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
  REGON: 14590000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa symulatora porodowego z systemem wspierającym proces debriefingu oraz sprzętu medycznego do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa symulatora porodowego z systemem wspierającym proces debriefingu oraz sprzętu medycznego do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach realizowanego projektu pn. „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część bądź części. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy, opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ: Część 1: Symulator porodowy- 1 szt. Sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (av) na potrzeby archiwizacji i debriefingu- 1 kpl. Część 2: Łóżko porodowe- 1 szt. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34152000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający między innymi informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ; c) Tabele parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ z wypełnioną kolumną parametr oferowany; d) oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 1 - 4 SIWZ; e) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa; f) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach