Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w roku 2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 2A
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 041 378-44-42
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
  ul. Kościuszki 2A
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. 041 378-44-42
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wymienionych w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1e do SIWZ do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a w roku 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach