Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 18/2010

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 2
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 091 5702573 w. 260 , fax. 091 5933227
 • Data zamieszczenia: 2010-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Pyrzycach
  ul. Jana Pawła II 2 2
  74-200 Pyrzyce
  tel. 091 5702573 w. 260, fax. 091 5933227
  REGON: 81265774000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.pyrzyce.ne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 18/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Pakiet nr 1- 386,00 zł Pakiet nr 2- 518,00 zł Pakiet nr 3- 323,00 zł Pakiet nr 4- 61,00 zł Razem 1.288,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach