Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych różnych dla NZOZ ZUK SA

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 39
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 074 8680397, 8680211 , fax. 074 8681663
 • Data zamieszczenia: 2009-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  ul. Zdrojowa 39 39
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 074 8680397, 8680211, fax. 074 8681663
  REGON: 00028833700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych różnych dla NZOZ ZUK SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych różnych dla NZOZ ZUK SA, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą, że: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. wypełniony formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę do podpisania oferty, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych - (zał. nr 1 do SIWZ) 2.wypełniony i podpisany formularz cenowy ( z wykorzystaniem wzoru); 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu/ nie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru); 4. oświadczenie, że aktualnie wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (z wykorzystaniem wzoru) 5.parafowany przez wykonawcę formularz postanowień umownych (z wykorzystaniem wzoru); 6. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw/y odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy/a zostały/a wykonane należycie. 7. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuk-sa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach