Przetargi.pl
Sukcesywna dostwa produktów spozywczych różnych dla NZOZ ZUK SA

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 39
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 074 8680397, 8680211 , fax. 074 8681663
 • Data zamieszczenia: 2010-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  ul. Zdrojowa 39 39
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 074 8680397, 8680211, fax. 074 8681663
  REGON: 00028833700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-sa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostwa produktów spozywczych różnych dla NZOZ ZUK SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostwa produktów spożywczych różnych dla NZOZ ZUK SA o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych rónowartość 193.000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuk-sa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach