Przetargi.pl
Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 600g , chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 600g , bułki pszennej, sztuka 50g, bułki tartej, barszczu białego.

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Wronia 76/90
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-44 7323400, 7323371 , fax. 0-44 7323315
 • Data zamieszczenia: 2012-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  Wronia 76/90 76/90
  97-300 Piotrków Trybunalski
  tel. 0-44 7323400, 7323371, fax. 0-44 7323315
  REGON: 00032010100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: areszt śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 600g , chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 600g , bułki pszennej, sztuka 50g, bułki tartej, barszczu białego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 600g, chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 600g, bułki pszennej, sztuka 50g, bułki tartej, barszczu białego do AŚ w Piotrkowie Tryb. zgodnie z poniższym zestawieniem: Chleb mieszany pszenno - żytni, krojony, paczkowany po 600g - 120 000 kg Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 600g - 24 000 kg Bułka pszenna, sztuka 50g - 3 000 kg Bułka tarta - 900 kg Barszcz biały - 700 l Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Chleb mieszany pszenno-żytni, krojony, paczkowany po 600g - 15811100-7 2. Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 600g - 15811100-7 3. Bułka pszenna, sztuka 50g - 15811400-0 4. Bułka tarta - 15811000-6 5. Barszcz biały - 15891400-4 Towar powinien być wyprodukowany zgodnie z polską normą: 1. Chleb mieszany pszenno-żytni, krojony, paczkowany po 600g - PN-A-74103:1993, PN-A-74103/Az2:1996 2. Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 600g - PN-A-74105:1992, PN-A-74105:1992/Az2:1996 3.Bułka pszenna, sztuka 50g - PN-A-74105:1992, PN-A-74105:1992/Az2:1996 4. Bułka tarta - PN-A-74113:1997, PN-A-74113:1997/Az1:1999 5. Barszcz biały - PN-A-94050:1996
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach