Przetargi.pl
Dostawa 2 szt. serwerów, macierzy dyskowej oraz usługa migracji bazy danych

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 74 20 700 , fax. 062 74 20 900, 7420903
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
  Poznańska 125a
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 74 20 700, fax. 062 74 20 900, 7420903
  REGON: 30077008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 szt. serwerów, macierzy dyskowej oraz usługa migracji bazy danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. serwerów, macierzy dyskowej oraz usługa migracji bazy danych. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Część nr 1, która obejmuje: a) dostawę i montaż w siedzibie zamawiającego serwera – 2 sztuki, b) dostawę i montaż macierzy dyskowej – 1 sztuka, c) instalację i konfigurację Systemu Operacyjnego w zakresie niezbędnym do uruchomienia bazy danych HIS (HIS – zintegrowany, komputerowy system obiegu informacji obsługi informatycznej szpitala) użytkowanej przez Zamawiającego; 2) Część nr 2, która obejmuje usługi: a) instalacji oprogramowania bazy danych wraz z uruchomieniem testowym na bazie danych dostarczonej przez Zamawiającego, b) instalacji i konfiguracji motoru bazy danych systemu (posiadanego przez Zamawiającego – Oracle Standard Edition).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa na druku oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach