Przetargi.pl
Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 26 700 , fax. 614 423 589
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  Poznańska 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 26 700, fax. 614 423 589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane związane z zabezpieczeniem kościoła poewangelickiego w Lwówku. Zakres robót obejmuje m.in: - oczyszczenie elementów budynków z roślin samosiejnych, - oczyszczenie posadzki z gruzu, ziemi, roślin i ptasich odchodów, - ustawienie rusztowań, - usunięcie gałęzi zagrażających budynkowi, - skucie luźnych tynków, - usunięcie luźnych cegieł ze ścian, - rozbiórka kominów, - wykonanie wieńca wraz z obmurówką, - montaż wiązarów wraz ze stężeniami i tężnikami, - montaż konstrukcji spinającej ściany zewnętrzne oraz ołtarz, - montaż podpór ścian i ołtarza, - oczyszczenie i zabezpieczenie chemiczne powierzchni ścian, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, - wyrównanie górnej powierzchni ścian i wykonanie obróbek blacharskich, - montaż elementów spinających wieżę, - naprawa konstrukcji murowej ( na zaprawach wapiennych), - montaż kraty w głównym wejściu, - naprawa i uzupełnienie instalacji odgromowej, - wywóz odpadów na składowisko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary stanowiące załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ. Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej - zapoznał się z miejscem realizacji zadania oraz z warunkami związanymi z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca ponosi wszelki koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat. Wymagana liczba zatrudnionych osób – minimum 4 osób. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.7.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 2 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego; b) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3 lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 2 000 zł. c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ; c) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach