Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starym Folwarku i Trzcielu Odbudowie.

Gmina Miedzichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64361 Miedzichowo, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 410 240 , fax. 614 410 250
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedzichowo
  ul. Poznańska 12
  64361 Miedzichowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 410 240, fax. 614 410 250
  REGON: 54624200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzichowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starym Folwarku i Trzcielu Odbudowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starym Folwarku i Trzcielu Odbudowie w zakresie robót zgodnym z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233233-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach