Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupca

Urząd Miasta w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 27 27 , fax. 63 277 26 69
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta w Słupcy
  ul. Pułaskiego 21
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 27 27, fax. 63 277 26 69
  REGON: 52462500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.slupca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polegać będzie na wykonywaniu zlecanych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, bieżących remontów dróg oraz pionowych regulacji studzienek urządzeń podziemnych. 2. Zakres zadania w szczególności obejmuje poniżej określone elementy: a) bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z mechanicznym obcinaniem krawędzi (przedmiar –kosztorys ofertowy poz. 1 i 2 - zał. nr 6 do siwz), b) bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami przy użyciu remontera (przedmiar pozycja 3), c) bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych (przedmiar pozycja 4), d) bieżące remonty fragmentów nawierzchni asfaltowych poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowych (przedmiar pozycja 5), e) mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (przedmiar pozycje 6 i 7). f) frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (przedmiar pozycja 8), g) regulacja pionowa urządzeń podziemnych tj. studzienek telefonicznych, studzienek dla ulicznych kratek ściekowych, studzienek dla włazów kanałowych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych (przedmiar pozycje od 9 do 11), h) wymiana uszkodzonych krawężników (przedmiar pozycje od 12 do 13oraz wykonanie ścieku 2-rzędowego z kostki brukowej(poz.14), i) bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (przedmiar pozycja 15), j) ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej, k) wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania. 3.Wymogi dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia a) Zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb i możliwości finansowych będzie zlecał wybranemu w postępowaniu wykonawcy, realizację określonego zakresu robót. Technologia oraz czas wykonania zostaną określone po konsultacji i uzgodnieniach z kierownikiem budowy, b) robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia musi kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, c) szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w załączniku nr 6 – Kosztorys ofertowy, stanowiący przedmiar robót. Wyszczególnione tam ilości (nakłady) są danymi orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zamówień udzielonych w ubiegłych latach i nie mogą stanowić podstaw jakichkolwiek roszczeń w przypadku zlecenia wykonawcy ilości mniejszej niż planowano, d) zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z SIWZ, specyfikacją techniczną oraz wskazanymi w specyfikacji technicznej: Polskimi Normami Technicznymi lub normami europejskimi, e) Wykonawca realizując zamówienie powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsc składowania materiałów, f) Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, niemniej powierzenie danego zakresu zamówienia podwykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego(szczegółowy opis zatrudnienia podwykonawców opisano w projekcie umowy §5 , stanowiącym zał nr 8 do SIWZ g) Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 6), 2) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ( jeśli dotyczy), 3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach