Przetargi.pl
Dostawa urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-programowej opartej na technologiach wirtualizacyjnych

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych ogłasza przetarg

 • Adres: 61-895 Poznań, ul. Powstańców Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 543 141 , fax. 618 543 149
 • Data zamieszczenia: 2020-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
  ul. Powstańców Wlkp. 16
  61-895 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 543 141, fax. 618 543 149
  REGON: 63070621200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pfsl.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-programowej opartej na technologiach wirtualizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-programowej opartej na technologiach wirtualizacyjnych polegająca do dostawie serwer – 2 szt.; macierz dyskowa – 1 szt.; oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych – 3 szt. (licencja obejmująca 3 serwery 2-procesorowe); Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016 Standard w polskiej wersji językowej lub produkt równoważny: 2 licencje oprogramowania dla instytucji edukacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca składa: 1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. Ww. załączniki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzuceniem oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu oferowanego sprzętu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. 1.3 Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. Zamawiający żąda wskazania w oświadczeniu informacji dot. powierzenia części zamówienia podwykonawcy oraz dot. pomiotu trzeciego na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wraz z pisemnym zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1.3 niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach