Przetargi.pl
Doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500 , fax. 061 8543988
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, fax. 061 8543988
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ae.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie działalności pro-środowiskowej oraz opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Szkolenia i doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Zielone Światło nr projektu POKL02.01.01.006 13. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Zadanie 1. Polega przeprowadzeniu usług doradczych w zakresie działalności pro-środowiskowej oraz opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych z zakresu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowościach: - Kwidzyn - 15 h - Toruń - 10 h - Owińska - 12 h - Czarnków - 12 h - Piła - 7 h - Poznań - 5 h Łączna ilość godzin doradztwa: 61 godzin Zadanie 2. Polega przeprowadzeniu usług doradczych w zakresie działalności pro-środowiskowej oraz opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych z zakresu EMAS i gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowościach: - Nowy Tomyśl - 15 h - Wągrowiec - 10 h - Bolechowo - 10 h - Jasin - 5 h - Poznań - 19 h - Piekoszów - 5 h - Piekary - 10 h - Kiełczów - 54 h Łączna ilość godzin doradztwa: 128 godzin Zadanie 3. Polega przeprowadzeniu usług doradczych w zakresie działalności pro-środowiskowej oraz opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowościach: - Poznań - 55 h - Kwidzyn - 5 h - Włocławek - 17 h Łączna ilość godzin doradztwa: 77 godzin Zamawiający zastrzega, iż osoby będące pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nie mogą składać ofert w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie i referencje
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach