Przetargi.pl
Dokumentacje związane z planowanymi na przyszłe lata remontami - opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 23 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
  ul. Mariacka 23 23 23
  40-014 Katowice, woj. śląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacje związane z planowanymi na przyszłe lata remontami - opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U nr 202 poz. 2072 z 2004r.), zawierającej: 1. Badania geotechnicze (minimum 2 otwory o głębokości 6,0m), 2. Ekspertyzę mykologiczno-budowlaną części budynku wraz z niezbędną inwentaryzacją: a. zejścia do biblioteki i piwnic, b. pomieszczeń socjalnych kuchni, c. jadalni, d. magazynu żywnościowego, e. pomieszczenia licznika gazu i wody, f. pomieszczeń użytkowych przyziemia. 3. Projekt wykonawczy zabezpieczenia budynku w oparciu o opracowania z punktów 1 i 2. 4. Plan BIOZ. 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ogólną i szczegółowe, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 6. Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz?tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 7. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach