Przetargi.pl
Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów klas I i II ZSZ oraz uczniów klas I i II Technikum - usługi księgowe

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, Ul. Kolejowa 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 673 20 51 , fax. 58 673 27 02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
  Ul. Kolejowa 7 7
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 20 51, fax. 58 673 27 02
  REGON: 22182944000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowe centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów klas I i II ZSZ oraz uczniów klas I i II Technikum - usługi księgowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów klas I i II ZSZ oraz uczniów klas I i II Technikum - usługi księgowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pzkziu.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach