Przetargi.pl
Wykonanie dostawy 1000ton soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej w latach 2013 i 2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6810715 , fax. 058 6811522
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 6810715, fax. 058 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dostawy 1000ton soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej w latach 2013 i 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dostawy 1000 ton soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej w latach 2013 i 2014 CPV: 34927100-2 3.2. Zamówienie obejmuje: Dostawę soli drogowej w łącznej ilości 1000 ton w latach 2013 i 2014 z miejscem dostawy do: Obwodu Drogowego w Sierakowicach ul. Brzozowa 1 oraz Obwodu Drogowego w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 15 w następujących ilościach : 450 ton do Obwodu Drogowego w Sierakowicach ul. Brzozowa 1 oraz 550 ton do Obwodu Drogowego w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 15, do dnia 15.02.2014 r w pierwszej kolejności do dnia 15.12.2013r prosimy o dostawę po 200 ton do każdego obwodu drogowego. Termin realizacji dostaw do wyżej wymienionych obwodów drogowych będzie ustalany w zależności od potrzeb na podstawie złożonych zamówień telefonicznych lub przesłanych faksem i nastąpi do siedmiu dni od złożenia zamówienia . Łączna wielkość zamówienia może ulec zmianie w zależności od warunków zimowych. Sól drogowa stosowana do wytwarzania solanki oraz mieszanki żwirowo solnej, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach europejskich oraz IBDiM w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach