Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2016/2017

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562-34-61 , fax. (058) 562-34-62
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Mickiewicza 9 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562-34-61, fax. (058) 562-34-62
  REGON: 19168726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdstg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na teren działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonie zimowym 2016/2017. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie trwania sezonu zimowego , w terminach i ilościach w zależności od potrzeb Zamawiającego . Sól należy dostarczyć do poszczególnych baz składowych PZD Starogard Gdański : 1) Baza składowa Starogard Gd. ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański 2) Baza składowa Borzechowo, ul. Szkolna 18 83-224 Borzechowo Zamówienie należy realizować w ilości 1 200 Mg do poszczególnych baz: - w roku 2016 Baza składowa Starogard Gd., - łącznie 150 Mg Baza składowa Borzechowo - łącznie 150 Mg - w roku 2017 Baza składowa Starogard Gd., - łącznie 450 Mg Baza składowa Borzechowo - łącznie 450 Mg Wymagane parametry przedmiotu zamówienia: NaCl - 90,0% min; SO4 - 2,0 % max; H2 O - 3,0% max; części nierozpuszczalne w wodzie - 8,0 % max; antyzbrylacz - min. 20,0 mg/kg; uziarnienie od 1-6 mm; ziarna powyżej 6 mm - 10 % max; ziarna poniżej 1 mm- 20% max; Kolor soli- biały; Postać- produkt krystaliczny, sypki; Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN - 86/C-84081/02. Sól musi posiadać dokument /atest/ niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności materiału z normami potwierdzający parametry soli drogowej spełniające wymogi zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004; b)poręczeniach bankowych; c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji poszczególnego zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdstg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach