Przetargi.pl
Dostawa 1100 ton soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7743280 , fax. 58 7743293
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11 11
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 7743280, fax. 58 7743293
  REGON: 19168668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zd.puck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 1100 ton soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Dostawa obejmuje: a) zamówienie soli kamiennej drogowej w ilości 1100 Mg (luzem) do zimowego utrzymania dróg. 1.2.Miejsce dostawy: a) plac Obwodu Drogowy w Sławoszynie, ul. Szkolna, 84-110 Krokowa; b) plac Obwodu Drogowego w Wejherowie, ul. Przemysłowa 41, 84 - 200 Wejherowo; 1.3. Dostawa soli kamiennej drogowej wraz z rozładunkiem na plac Zamawiającego. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w niepełnym zakresie. Wielkość zamówienia będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania, na który wpływ będą miały warunki atmosferyczne. 1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przedmiotu zamówienia do 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP. 1.6. Zamówienia realizowane będą w dwóch dostawach, pierwsza do dn. 17.10.2016 r., druga do dnia 31.01.2017 r. 1.7 Płatność za dostawy będzie dokonywana do 90 dni od daty otrzymania faktury, w przypadku drugiej dostawy wykonana będzie do 15.03.2017 r. 2. Wymagania techniczne 2.1. Sól kamienna drogowa zwykła, powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych. 2.2. Nowa edycja ww normy tj. PN C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła normę PN 86/C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane. (Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla potrzeb GDDKiA) oraz warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005 r.) 2.3. Warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia- sól kamienna drogowa do zimowego utrzymania nawierzchni: - opakowanie - luzem, - postać niezbrylająca, gruboziarnista - zawartość NaCl min. 90%, - zawartość K4Fe(CN)6 min. 40 mg/kg, - zawartość H2O max. 3%, - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 8%, Pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02. 2.4. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności. 3. Odbiór dostawy. 3.1. Odbiór dostawy dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 3.2. Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności, że wyroby objęte ofertą, spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005r.) do umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego. 3.3. Materiał winien być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych. 3.4. Wykonawca winien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Wykonawca w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym. Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału. Wykonawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 30 km. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu. 4. Gwarancja jakości. 4.1. Wykonawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na okres 6 miesięcy od daty protokolarnego dostarczenia przedmiotu zamówienia na dostarczoną sól drogową. W przypadku dostarczenia soli niespełniającej wymagań zawartych w umowie Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego zabrać przedmiot umowy a następnie dostarczyć właściwej jakości. Zamawiający zastrzega prawo do wykonania badań kontrolnych. Do momentu otrzymania wyników badań kontrolnych wstrzymuje się dostawy. Dostawy zostaną wznowione na pisemny wniosek Zamawiającego. W przypadku gdy badana partia soli drogowej nie będzie spełniała wymagań normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych, zostanie pozostawiona do dyspozycji Wykonawcy, Zamawiający odmówi zapłaty za dostarczoną partię soli, a Wykonawca usunie materiał z placu Zmawiającego na własny koszt. 5. Termin realizacji zamówienia. 5.1. Zamówienia realizowane będą sukcesywnie w dwóch terminach do dnia 17.10.2016 r. - dostawa na teren Obwodu Drogowego w Sławoszynie (350 ton) oraz w Wejherowie (100 ton) oraz do dnia 31.01.2017 r - dostawa na teren Obwodu Drogowego w Sławoszynie (250 ton) oraz w Wejherowie (400 ton), zgodnie z harmonogramem dostawy soli drogowej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poszczególnych partii soli drogowej w całości w w/w. terminach. W przypadku niedostarczenia części lub całości dostawy soli drogowej w podanych terminach zostanie naliczona kara umowna wartości 5% od każdej niedostarczonej tony za każdy dzień zwłoki. 6. Osoby do kontaktu 6.1. Zamawiającego wyznacza, jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Bożena Lesnau - Sekcja Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów, pok. nr 2 w godz. 7:00 - 15:00. Numer telefonu: (58) 774 - 32 - 84; Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 34.92.71.00-2, 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP. 10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 11.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 11.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 11.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11.6 Wykonawca udzieli gwarancji na okres 6 miesięcy od daty protokolarnego dostarczenia przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł słownie : trzy tysiące zł 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zarzaddrogowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach